Desi Stelly Proglama

desi stelly proglama Steely SR. Steely. Dynamic RC s Uzaktan Kumanda. Steely kapılar için özel olarak tasarlanmış bir alarm sistemidir. Kapıya kilit şeklinde takılır. Montajı …

I. ALARMIN KULLANIMI
a. Alarmýn Tuþ Takým ile Devreye Alýnmasý
Kapýyý kapatmadan önce tuþ takýmýndan 4 haneli þifreyi giriniz ve OK butonuna
basýnýz (uzun uyarý tonu duyulur). Kapýyý 5 saniye içinde kapatýnýz (Alarm sistemi,
OK butonuna basýldýktan 8 saniye sonra devreye girecektir).
NOT: Þifre girildikten sonra OK butonuna iki defa basýlýrsa, darbe sensörü
devre dýþý kalacaktýr.
b. Alarmýn Uzaktan Kumanda ile Devreye Alýnmasý
butonuna basýnýz (uzun uyarý tonu duyulur).
8 saniye sonra alarm devreye girecektir.
butonuna basýldýktan sonra, butonuna basýlýrsa,
sistem darbe korumasýz olarak devreye girecektir.
c. Alarmýn Tuþ Takýmý ile Devreden Çýkarýlmasý
Kapýyý açýp 8 saniye içinde 4 haneli þifreyi giriniz ve OK butonuna basýnýz
(4 defa kýsa uyarý tonu duyulur). Alarm sistemi devre dýþý kalacaktýr.
d. Alarmýn Uzaktan Kumanda ile Devreden Çýkarýlmasý
butonuna basýnýz (4 defa kýsa uyarý tonu duyulur). Alarm devre dýþý
kalacaktýr. u
II. ÞÝFRE DEÐÝÞTÝRME
u
Eski þifreyi giriniz ve OK butonuna basýnýz (uzun bir uyarý tonu duyulur).
Sýrasýyla 1, 2, 3, 4 ve OK butonlarýna basýnýz (bir uzun, bir kýsa uyarý tonu duyulur).
5 butonuna basýnýz (kýsa uyarý tonu duyulur).
u
u
4 haneli yeni þifreyi giriniz ve OK butonuna basýnýz (kýsa uyarý tonu duyulur).
Yeni þifreyi tekrar giriniz ve OK butonuna basýnýz (1 kýsa, 2 uzun uyarý tonu duyulur).
Böylece þifre deðiþtirilmiþ olur. “1234” sayýsý þifre olarak kullanýlamaz. Cihazlarýn
fabrika çýkýþ þifresi 1111’dir (bu þifreyi mutlaka deðiþtiriniz !).
NOT: Cihazýn þifresi unutulmuþsa, “IV. Kumandalarýn Silinmesi” bölümündeki iþlem
yapýlarak cihazýn kumanda hafýzasý silinir ve fabrika çýkýþ þifresine (1111) dönülür.
I
u
II. KUMANDA ÖÐRETME
u
Þifreyi giriniz ve OK butonuna basýnýz (uzun uyarý tonu duyulur).
Sýrasýyla 1, 2, 3, 4 ve OK butonlarýna basýnýz (bir uzun, bir kýsa uyarý tonu duyulur).
1 butonuna basýnýz (iki uzun uyarý tonu duyulur).
u Öðretmek istediðiniz kumandanýn “alarmý devre dýþý býrakma” butonuna basýnýz.
(4 kýsa uyarý tonu duyulur). Böylece cihaz yeni kumandayý öðrenmiþ olur.
Sisteme toplam 6 adet kumanda öðretilebilir. u
IV. KUMANDALARIN SÝLÝNMESÝ
u
Cihazýn dýþ kutusunu, dört vidayý sökerek açýnýz.
Cihazýn elektronik kartýnda bulunan (çizimde “Fabrika Ayarlarýna Dönüþ Butonu”
olarak belirtilen) butona 5-6 saniye boyunca (uyarý tonu duyana kadar) basýnýz.
u Cihazýn pillerini çýkartýp tekrar takýnýz. Cihazýn hafýzasýndaki bütün kumandalar
u
silinmiþ olur ve cihazýn þifresi fabrika ayarýna (1111) döner.
Söktüðünüz 4 adet vidayý takarak kutuyu kapatýnýz.

V. DARBE HASSASÝYETÝNÝN AYARLANMASI
u
Cihazýn dýþ kutusunu, dört vidayý sökerek açýnýz.
J1 ve J2 jumperlerini, aþaðýdaki tabloya göre çýkartýp
takarak darbe hassasiyet kademesini seçiniz.
u Söktüðünüz 4 adet vidayý takarak kutuyu kapatýnýz.
VI. ALARM ve UYARILAR
a. Alarm Durumu
Sistem devreye girdikten
sonra kapý açýlýrsa, sistem
bunu algýlayacak ve þifre
girilmesi için 8 saniye tanýyacaktýr.
8 saniye içinde þifre girilmezse (ya da kumandanýn
ilgili butonuna basýlmazsa), alarm çalmaya baþlayacaktýr.
Alarm, ancak uzaktan kumanda ile ya da þifre
girerek susturulabilir. Alarm çalarken kapý kapatýlýrsa, 3
dakika sonra alarm otomatik olarak susacaktýr.
(Kapý kapatýlmazsa, alarm 15 dakika boyunca çalar)
b. Alarmdaki Gecikme Süresinin Ýptali
Alarmýn sadece kumandayla kullanýlmasý durumunda; sistem devredeyken, kapý
açýldýðýnda, 8 saniye beklemeden, alarmýn hemen çalmasý istenebilir
u
. Bunun için;
u
Þifreyi giriniz ve OK butonuna basýnýz (uzun uyarý tonu duyulur).
Sýrasýyla 1, 2, 3, 4 ve OK butonlarýna basýnýz (bir uzun, bir kýsa uyarý tonu duyulur).
2 butonuna basýnýz (iki uzun uyarý tonu duyulur). Böylece alarmdaki 8 saniyelik
gecikme süresi iptal edilmiþ olur.
Gecikme süresini tekrar aktif hale getirmek için;
u
u
Þifreyi giriniz ve OK butonuna basýnýz (uzun uyarý tonu duyulur).
Sýrasýyla 1, 2, 3, 4 ve OK butonlarýna basýnýz (bir uzun, bir kýsa uyarý tonu duyulur).
3 butonuna basýnýz (iki uzun uyarý tonu duyulur). Böylece alarmdaki 8 saniyelik
gecikme süresi tekrar aktif hale getirilmiþ olur.
c. Pil Bitme Uyarýsý
Alarm devreye alýnýrken, sistem 3 defa kýsa sinyal verdikten sonra uzun sinyal
veriyor ve tuþ takýmý üzerindeki “srv” ledi (yeþil led) yanýyorsa, cihazýn pillerinin
deðiþtirilmesi gerekir
u
. Pil deðiþtirmek için;
u
Cihazý kapýdan sökünüz.
u
Cihazýn üzerinde bulunan pil deðiþtirme prosedürüne uyarak pilleri deðiþtiriniz.
Cihazý tekrar kapýya monte ediniz.
Pil deðiþiminden sonra sistem, bir defaya mahsus olarak kumandalarý ilk basýþta
deðil ikinci basýþta algýlar. Cihaz 2 adet AA tip 1,5 V pille çalýþmaktadýr. Sistemin
problemsiz olarak çalýþmasý için alkaline ya da lithium piller tercih edilmelidir.

, , ,
Önceki yazı
Desi Alarm Programlama Nasıl
Sonraki yazı
Neutron Kamera ve Güvenlik Çözümleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.

Menü